top of page

Partij Programma PVT

                                                                                             Plan van aanpak

PVT tracht met een gedegen plan van aanpak Suriname op een praktische en realistische wijze op een hoog georganiseerd niveau te brengen waarbij vrijheid en gelijkwaardigheid de hoofdrichtlijnen zijn. Om dit praktisch en realistisch te kunnen bewerkstelligen is een zo goed mogelijk uiteengezette analyse van de verschillende probleemgebieden nodig. Hierbij is het stellen van prioriteiten vereist, met andere woorden:"welke problemen dien als eerst aangepakt worden, en kunnen die na elkaar of gelijktijdig aangepakt worden?

PVT kiest om deze reden dan ook liever voor een stap-voor-stap of een gefaseerde aanpak in combinatie met een gedeeltelijke simultane aanpak, dan voor een algehele simultane aanpak.

 

Priorieiten

De prioriteiten die momenteel door PVT in de eerste fase zijn gesteld betreffen het versterken van de leden van de gemeenschap oftewel volksversterking via kennisversterking. Deze collectieve (kennis) versterking dient te geschieden op materieel en immaterieel gebied.

 

Fase I

 • Materieel gebied:

Het behoud van eigendom in de vorm van geld en andere bezittingen. 
In het huidig systeem waarin de mens leeft, heeft geld als ruilmiddel een enorme invloed op het kwalitatief bestaan. Hoe meer geld men heeft, des te beter de kwaliteit van het leven. Het is daarom van eminent belang dat de PVT een zodanig beleid voert dat de leden van de gemeenschap niet alleen zoveel mogelijk geld verdienen maar, ook zoveel geld mogelijk voor zichzelf kunnen overhouden of behouden om zodoende zelf hun levenskwaliteit te kunnen beïnvloeden en/of te kunnen bepalen. PVT stelt daarom op materieel gebied als prioriteit; het afschaffen van bepaalde belastingvormen die rechtstreeks verkregen worden uit de inspanningen die de belastingbetaler heeft geleverd om bepaalde gelden te kunnen verdienen. Kort en bondig uitgelegd: de belastingbetaler dient minder belasting of geen belasting te betalen over de inspanningen die hij /zij heeft geleverd en dient dus meer geld in zijn/haar zak te behouden. Voorbeeld van deze belastingvormen; rij -en voertuigenbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting, winstbelasting, vermogensbelasting, huurwaardebelasting en invoerrechten.

 

Vrije markt

De drie basis sectoren te weten; gezondheid, onderwijs en veiligheid transformeren naar een staat van verzelfstandiging binnen het systeem van een vrije markt concurrentie waarbij deze losgekoppeld worden van het overheidsorgaan. Hiermee nemen de politieke benoemingen, stakingen, oneerlijke concurrentie en het dwangmatig leveren van ongewenste diensten aan- en ongewenste omgangsnormen met burgers af. Ook is er geen sprake van het probleem van sanering maar van een transformering van het ambtenaren apparaat, dus geen toename werkloosheid maar juist een stimulering en toename van de zelfstandige beroepen in de gemeenschap. En daarmee neemt de druk op de staatsbegroting ook af. 

Aantrekken Buitenlands kapitaal ter kapitaal, - kennis-, productieversterking, en exportversterking.

Het richten op de versterking van de economie, waarbij vooral rekening gehouden wordt met het afbetalen van de buitenlandse schulden. 

Corruptie vermindering

Wetgeving en structuren inbouwen om de corruptie alvast drastische te verminderen. 

 

 • Immaterieel gebied:

Kennisversterking van het collectief geheel.
Knowledge empowerment oftewel kennis versterking op het gebied van universele rechten. Wat is mijn positie als mens in de maatschappij? Wat mag ik wel of niet doen en wat mag een ander wel of niet doen? Wat voor mij geldt, geldt ook voor de ander, ongeacht status, functie, titel of positie. Op de scholen de jeugd zoveel mogelijk voorbereiden op de maatschappelijke realiteiten zoals bijvoorbeeld het contractenrecht, hoe een grond aan te vragen en de kennis overbrengen van hoe een kritische kijk op regels te hebben. Bijvoorbeeld; hoe ontstaan regels, met welk doel, wat zullen de kosten zijn, welke type personen ondervinden of ervaren wat voor effecten op kort termijn en/of op lang termijn? (Omdat regels ervoor moeten zorgen dat men erop vooruitgaat, niet erop achteruitgaat). Wat voor nadelige gevolgen kunnen deze type regels in het leven roepen? En wat als of wanneer een regel uiteindelijk geen positief effect heeft in de praktijk? Dient men zich dan meteen eraan te onttrekken of is men verplicht verder gebukt te gaan onder deze regels?

En om de eenheid onder verschillende bevokingsgroepen te stimuleren is het geboden om op de scholen onze 'slandstalen aan onze kinderen te leren zoals; javaans, hindustaans, chinees, en aucaans. een volk die elkaars taal niet eens spreekt zal nog moeilijker begrip voor elkaar en elkaars gewoonten kunnen opbrengen. Ook zaken doen wordt hierbmee vergemakkelijkt. Duidelijke communicatie zorgtv oor verbinding tussen partijen. 

 

In het kader van fase I zal op het gebied van wetgeving het volgende beoogd worden:

Alternatieve wetgeving

 • Wetgeving concipiëren en implementeren gericht op het terugbrengen van de hiërarchische positie van politieke, hoofdverantwoordelijken belast met bestuursfunctie op landelijk niveau waarbij:

 1. Het strafrechtssysteem van gelijkwaardige toepassing plaatsvindt waardoor het formeel strafrecht voor de burger hetzelfde is als voor deze groep.

 2. Het arbeids- arbeidsvoorwaardenrecht van gelijkwaardige toepassing plaatsvindt waardoor de regels van het privaatrechtelijk arbeidsrecht hetzelfde is voor deze groep.

 3. Overbodige en geldverkwistende (reis) privileges worden afgeschaft of in zodanige mate in mindering gebracht om verkwisting te voorkomen. Het niet naleven hiervan strafbaar wordt gesteld.

 4. Het recht op grote stukken grond verboden wordt en het toch aanwenden daarvan strafbaar gesteld wordt.

 5. Het recht ontnomen wordt om wetten te concipiëren en te implementeren die de universele rechten van de mens reguleren, beperken en/of schaden. Het niet naleven hiervan wordt strafbaar gesteld.

 6. Systemen worden geïmplementeerd die geldbeheer en politiek gradueel en zoveel mogelijk scheiden.

 7. De belastingvormen die rechtstreekse invloed hebben op de persoonlijke omstandigheden van werkenden worden afgeschaft, zoals: rij- en voertuigen belasting, loonbelasting, inkomstenbelasting, winstbelasting, vermogensbelasting, huurwaardebelasting en invoerrechten.

 8. Financiële en beleidsvormige verzelfstandiging van het politieapparaat, het zorgapparaat en onderwijs waarbij het streven ligt in het afnemen van overheidsbemoeienis.

 9. Wetgeving concipieren en implementeren om de beslissingsbevoegdheid van de Districts-commissaris in te trekken aangaande kwesties betreffende: geluidsoverlast, stankoverlast en vergunningen voor bouw werkzzamheden van bedrijfspanden in woonwijken. Deze beslissingsbevoegdheid komt de buren en/of wijken zelf toe. 

Streefperiode: 3 jaar vanaf de aanvang van het zittingstermijn, INDIEN er genoeg meerderheid is bereikt voor de PVT in het parlement om deze wetten te kunnen realiseren. 

 

Organisatorisch:

Het transformeren van de bestaande organisatiestructuren, die corruptie mogelijk maken, naar nieuwe organisatie structuren die corruptie voor belangrjike mate kunnen voorkomen. Al zouden op een later moment andere beleidsmakers aan de macht komen, zouden zij deze structuur niet meer in het leven kunnen roepen waarbij men eventueel weer corrupte handelingen zou kunnen plegen. 

Fase II

Fase II wordt waar en indien mogelijk als volgende stap of simultaan uitgevoerd.
Het richten op de andere probleemgebieden zoals;

 • Het verder terugdringen van corruptie

 • Het verder uitbreiden van terugdringen en/of afschaffen van bepaalde belastingvormen.

 • De buitenlandse schulden (kunnen ook al in de Fase I aangepakt worden afhankelijk van de feitelijke situatie)

 • Het milieu beleid op het gebied van de mijnsector, landbouw en visserij (kan ook in Fase I afhankelijk van de feitelijke situatie).

 • Immigratiebeleid

 

Wetgevend en organisatorisch

Het concipiëren en implementeren van wetgeving kan in deze fase en op deze gebieden pas bepaald worden wanneer een goede analytische uiteenzetting is gemaakt van hoe deze probleemgebieden zich bewegen binnen de structuur van de overheid.

Streefperiode: geen eindpunt maar een continu proces.

 

bottom of page